മയ്യിത്ത് മറവു ചെയ്യല്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 9, ലക്കം 2, 1977 ഫെബ്രുവരി 20, പേജ് 6, കര്മ‌ശാസ്ത്രം, മയ്യിത്ത് പരിപാലനം.

Instagram