മയ്യിത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഖുര്ആന്‍ പാരായണംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 9, ലക്കം 3, 1977 മാര്ച്ച് , പേജ് 3, കര്മ‌ശാസ്ത്രം, മയ്യിത്ത്, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്.

Instagram