മന്ഖൂശസ് മൗലിദ് – 13നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 18 ലക്കം 12 1987 ജനുവരി പേജ് 11, മൗലിദ്, പ്രവാചക പ്രകീര്ത്ത്നം

Instagram