മന്ഖൂയസ് മൗലിദ് – 14നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 19 ലക്കം 2 1987 മാര്ച്ച് പേജ് 7, മൗലിദ്, പ്രവാചക പ്രകീര്ത്തനനം

Instagram