മനോഹരനെ വിളിക്കുന്നുചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-17, ഡിസംബര്‍ 6-12 കഥ

Instagram