മനോജയം മഹാജയം-കയ്യൊപ്പ്വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ ആശ്ശംസ് അദ്ധ്യായം 9-10 ല്‍ ഇങ്ങനെ കാണാം മനസ്സിനെ സംസ്കരിച്ചു വളര്‍ത്തിയവര്‍ തീര്‍ച്ചയായും വിജയിക്കുകയും അതിനെ മലിനപ്പെടുത്തിയവന്‍ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

Instagram