മനുഷ്യന്‍ ഒരുത്തമസൃഷ്ട്ടിജീവിതപുരോഗതി  കൈവരിക്കാന്‍  മനുഷ്യന്‍  സാമൂഹ്യരക്ഷക്കും ആത്മീയവളര്‍ച്ചക്കും  കീഴ് പ്പെട്ട്  ദൈവപ്രീതിക്കായി  ജീവിക്കുന്നു

Instagram