മനുഷ്യത്വം പ്രവാചകരില്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 21, ലക്കം 7, 1988 ഓഗസ്റ്റ്, പ്രവാചകന്മാംര്‍, പഠനം

Instagram