മദ്യത്തിനെതിരെ നുരയട്ടെ ജനവികാരംവള്ളിക്കുന്ന് പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിംലീഗ് സമ്മേളനം-സോവനീര്‍97 മധ്യത്തിനെതിരെ.

Instagram