മതേതരത്വവും വര്ഗ്ഗീീയതയുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 21 ലക്കം 7 1987 ആഗസ്റ്റ്, പേജ് 20, രാഷ്ട്രീയം

Instagram