മതസ്ഥാപനങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാന്‍ മതവിശ്വാസികള്‍ ഒന്നിക്കുകനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 7, 1970 ഓഗസ്റ്റ് 20, പേജ് 16 / മതസ്ഥാപനം

Instagram