മതവും ശാസ്ത്രവുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 1, ലക്കം 13, 1970 ജനുവരി 20, പേജ് 12-14 / മതം, ശാസ്ത്രം, ഇസ്്‌ലാം

Instagram