മതവും ശാസ്ത്രവും.നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 1, ലക്കം 13, 1970 ജനുവരി 20, / മതം, ശാസ്ത്രം, ഇസ്്‌ലാം

Instagram