മതവിജ്ഞാനംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 10 1980 നവംബര്‍ പേജ് 3, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

Instagram