മതമുക്ത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ ന്യൂനതകള്‍സമൂഹത്തിന്‍റെ ഭൂസ്ഥിതി ന്യൂനപക്ഷത്തെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല

Instagram