മതപ്രബോധന രംഗത്തെ മന്ദീഭാവംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 9, ലക്കം 1, 1977 ജനുവരി 20, പേജ് 3, ഇസ്‌ലാം, മതപ്രബോധനം.

Instagram