മതം – ഒരു കൊച്ചു പഠനംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 12, 1975 ഡിസംബര്‍ 20, പേജ് 17, മതം, ഇസ്‌ലാം, പഠനം.

Instagram