മടക്കിയെടുക്കല്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 20, ലക്കം 6, 1987 നവംബര്‍ പേജ് 8, കര്മ്മജശാസ്ത്രം, വിവാഹം

Instagram