മഞ്ഞപ്പാവാടതൂലിക, 2006 നവംമ്പര്‍ പുസ്തകം 6 ലക്കം 4, കഥ

Instagram