മകുടം ചാര്ത്തി യ കൈരാതംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 7, 1970 ഓഗസ്റ്റ് 20, പേജ് 19 / ഇസ്്‌ലാമിക ചരിത്രം, മുഹമ്മദ് നബി

Instagram