മംഗളംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 12 ലക്കം 1 1980 ഫെബ്രുവരി പേജ് 18, മാപ്പിളപ്പാട്ട്

Instagram