മംഗളം നുസ്‌റത്തേനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 9, ലക്കം 1, 1977 ജനുവരി 20, പേജ് 18, മാപ്പിളപ്പാട്ട്.

Instagram