ഭൂപരിഷ്‌കരണ ബില്ലും ശരീഅത്ത് നിയമവുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 7, 1970 ജൂലൈ 20, പേജ് 3 / ശരീഅത്ത്, ഭൂപരിഷ്‌കരണ നിയമം, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

Instagram