ഭീകരം, ഈ സൗജന്യ സ്‌നേഹംതൂലിക- 2005 മെയ്, പുസതകം 4 ലക്കം 10, ഇന്ത്യന്‍ സ്‌പോട്‌സ്

Instagram