ബൈത്തുല്‍ മുഖദ്ദിസില്‍ ഭക്തിപൂര്‍വ്വംതൂലിക- 2006 ഏപ്രില്‍ പുസ്തകം 5 ലക്കം 9, ബൈത്തുല്‍ മുഖദ്ദിസ്, യാത്ര

Instagram