ബുഷ്: വിജയം എങ്ങോട്ട്തൂലിക- 2004 ഡിസംബര്‍, പുസതകം 4 ലക്കം 5, അമേരിക്കന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ജോര്‍ജ് ബുഷ്

Instagram