ബുഷോ, കൊറിയോ ആരാവും പ്രസിഡണ്ട്തൂലിക- 2004 നവംബര്‍, പുസതകം 4 ലക്കം 4, അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡണ്ട്

Instagram