ബിലാലിന്റെ ബാങ്ക്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 19, ലക്കം 3 1987 ഏപ്രില്‍ പേജ് 8, മാപ്പിളപ്പാട്ട്

Instagram