ബാഫക്കി തങ്ങളുടെ ശബ്ദംസമുദായത്തിെന്‍റെ  അനിഷേധ്യനേതാവായിരുന്ന  ആ   യുഗപുരുഷന്‍  പൊതുജീവിതത്തിന്‍റെ വിശുദ്ധിക്ക്  പുതിയ മാനങ്ങഠ0 നല്‍കിയ മഹാശയനായിരുന്നു.

Instagram