ബഹു ഭാര്യത്വം എതിര്‍ക്കാന്‍ ആര്‍ക്കും അധികാരമില്ല.നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 1, ലക്കം 13, 1970 ജനുവരി 20, / ഇസ്്‌ലാം, കര്‍മ്മശാസ്ത്രം, ബഹുഭാര്യത്വം

Instagram