ബഹു ഭാര്യത്വം എതിര്‍ക്കാന്‍ ആര്‍ക്കും അധികാരമില്ലനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 1 , ലക്കം 13,ജനുവരി /ലേഖനം /ബഹിുഭാര്യത്വം

Instagram