ബഹു ഭാര്യത്വം എതിര്ക്കാ ന്‍ ആര്ക്കും അധികാരമില്ല-. നുസ്‌റത്തുല്‍-. അനാം പുസ്തകം 1, ലക്കം 13, 1970 ജനുവരി 20, പേജ് 14 / ഇസ്്‌ലാം, കര്മ്മ്ശാസ്ത്രം, ബഹുഭാര്യത്വം

Instagram