ബന്ധം മുറിയലും മറ്റുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 8, ലക്കം 2, 1975 ഫെബ്രുവരി 20, പേജ് 6, കര്മ‌ശാസ്ത്രം, നിസ്‌കാരം.

Instagram