ബദര്‍ യുദ്ധംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 1 ലക്കം 11, 1969 നവംബര്‍ 20, പേജ് 24, മാപ്പിളപ്പാട്ട്.

Instagram