ഫ്രം സോഫ്റ്റ്‌വേര്‍ ടു നോ വേര്‍ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-44, ജൂണ്‍ 12-18 ലേഖനം

Instagram