ഫിര്ഔ്ന്‍ കണ്ട സ്വപ്നം മൂസാ നബിയും ഫിര്ഔനനും-5നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 15 ലക്കം 1 1983 ഫെബ്രുവരി, പേജ് 21, മാപ്പിളപ്പാട്ട്, ഇസ്‌ലാമിക ചരിത്രം, മൂസാ നബി(അ)

Instagram