ഫസ്ഖ്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 21 ലക്കം 7 1987 ആഗസ്റ്റ്, പേജ് 11, കര്മ ശാസ്ത്രം

Instagram