ഫത്ത്ഹുല്‍ മുഈനാണോ വര്ഗ്ഗീമയ ലഹളക്കുത്തരവാദി ?നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 1 ലക്കം 11, 1969 നവംബര്‍ 20, പേജ് 8, സാഹിത്യം, പഠനം.

Instagram