പ്‌ളാച്ചിമടയിലേക്കൊരു യാത്രചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-34, ഏപ്രില്‍ 3-9 കവിത

Instagram