പ്ലാച്ചിമടയിലേക്കു ഞെളിയന്‍ പറമ്പിലൂടെയല്ലേ വഴിതൂലിക- 2005 മെയ്, പുസതകം 4 ലക്കം 10, പ്ലാച്ചിമട, എക്‌സ്പ്രസ് വേ

Instagram