പ്രിയ മുസല്മാന്‍ രണ്ട് വാക്ക്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 10 1980 നവംബര്‍ പേജ് 21, ഇസ്‌ലാമിക ചിന്ത, സാരോപദേശം

Instagram