പ്രിയപ്പെട്ട സീതി സാഹിബ് പോയി….ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് , പുസ്തകം 57, ലക്കം 26 ,ഏപ്രില്‍ 6-12 /വ്യക്തി സ്മര‌ണ / സീതീ സാഹിബ്

Instagram