പ്രാര്‍ത്ഥന , അടുപ്പം , ദാനംമിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് ചന്ദ്രിക ഖത്തര്‍ വാര്‍ഷികപിപതിപ്പ് 2015 / കവിത

Instagram