പ്രായശ്ചിത്തംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 11 1980 ഡിസംബര്‍ പേജ് 11, കര്മ്മ1ശാസ്ത്രം

Instagram