പ്രസിദ്ധീകരണരംഗത്തെ അശ്രദ്ധയും പരാജയവുംമാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 20 ലക്കം 20 ജനുവരി 15 /ലേഖനം / മു്സ്ലീം ലീഗ് സംഘടന പ്രശ്നങ്ങളും ഔര്‍ഭല്യങ്ങളും

Instagram