പ്രസവതടസം നേരിട്ടാല്‍?നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 1, ലക്കം 13, 1970 ജനുവരി 20, പേജ് 25 / വൈദ്യം, പ്രസവം

Instagram