പ്രസവക്കുറുക്ക്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 7, 1970 ഓഗസ്റ്റ് 20, പേജ് 25 / വൈദ്യം

Instagram