പ്രസവം സമീപിച്ചാലുള്ള ലക്ഷണങ്ങള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 1, ലക്കം 10, 1969 ഒക്‌ടോബര്‍ 20, പേജ് 21, വൈദ്യം, പ്രസവം.

Instagram