പ്രശ്‌നം സൃഷ്ട്ിച്ച ഗ്രഹണം ഒരു അവലോകനംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 2 1980 മാര്ച്ച് പേജ് ് 10, ഇസ്‌ലാം, ശാസ്ത്രം, ഗ്രഹണം

Instagram