പ്രശസ്ത പ്രവാചകന്മാര്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 1, ലക്കം 10, 1969 ഒക്‌ടോബര്‍ 20, പേജ് 24, ഇസ്‌ലാം, പ്രവാചകന്മാണര്‍, ആദം നബി.

Instagram